นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ

นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ซึ่งเดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ขั้นปีที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมตรียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน คือ นายธวัชชัย ใจมูล, นายนำพล แสงผาบ, นายสุชาครีย์ คำขอด   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศิริพล ฉันทจิตปรีชา, นายภูวนัย เลิศฤทธิ์ปัญญากุล และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน คือ นายสุรศักดิ์ เทพสมรส จำนวนทุนละ 20,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และยังประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป [caption id="attachment_918" align="aligncenter" width="700" caption="นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ"]นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ[/caption]]]>