วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดูงานด้านจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯ มช.

นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมี อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้

]]>