วสท.ภาคเหนือ 1 จับมือวิศวฯ มช. มอบเครื่องทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชแนวกันไฟ ให้สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องจักร  วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย เครื่องย่อยเศษวัสดุทางการเกษตรแบบพ่วงท้ายรถกระบะ จำนวน 1 ชุด เครื่องผสมและบรรจุดินใส่กระสอบ จำนวน 1 ชุด จักรเย็บกระสอบ จำนวน 1 ชุด และถังพลาสติกเหนียวขนาดความจุ 100 ลิตรจำนวน 10 ใบ เพื่อดำเนินโครงการนำเศษวัชพืชจากบริเวณแนวกันไฟและเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาทำเป็นปุ๋ยหมักแก่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยมีนายนิคม อิ่มเอิบ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า พื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

                        ทั้งนี้การส่งมอบดังกล่าว เป็นการตอบสนองโครงการนำเศษวัชพืชจากบริเวณแนวกันไฟและเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาทำเป็นปุ๋ยหมัก ที่ทางสถานีควบคุมไฟป่าข้างต้นขอสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมพร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน)]]>