คณาจารย์วิศวฯ ผู้แทน วสท. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน อ.พาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ กรรมการ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 อาจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และในฐานะเลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 (วสท.1) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมรับเสด็จฯ

อาคารเรียนดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน ที่สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวทดแทนอาคารเดิมที่เสียหาย โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา และ โรงเรียนโป่งแพร่พิทยา ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนกลาง) เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ดำเนินการออกแบบอาคาร พร้อมกันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมดำเนินการการสำรวจพื้นที่  ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง  โดยรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี]]>