ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55

ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 722 คน เพื่อต้อนรับ ให้โอวาท และให้นักศึกษารหัส 55 ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อรับทราบรายละเอียด ขั้นตอน รวมถึงระเบียบวิธีในการลงทะเบียนกระบวนวิชา เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้าเป็นรอบของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใน ช่วงบ่ายเป็นรอบของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ งานดังกล่าวเริ่มจากการฉายภาพยนตร์สั้นโดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ทางเลือก”  ภายใต้แนวคิดที่ว่า “บางครั้ง สิ่งที่คุณเลือกกลับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับใครบางคน และถ้าคุณเชื่อ ว่าสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุด มันก็ไม่ยากเกิน ที่จะประสบความสำเร็จ”  จบลงด้วยภาพตัวอย่างศิษย์เก่าในรุ่นต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งในตอนท้าย ผศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ให้ข้อคิดกับนักศึกษาไว้ในภาพยนตร์สั้นนั้นว่า “เราจะประสบความสำเร็จได้เพราะเราเลือกที่จะประสบความสำเร็จ ; We can fly because we choose to fly”  ตามด้วยวีดีทัศน์ชุด “ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจ” ที่นักศึกษาเก่า “เกียร์ 30” เป็นผู้เล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่ซึ่งทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้น พิธีการจึงเริ่มขึ้นจาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง กล่าวเปิดงาน ต้อนรับแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยได้มอบหลักในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาให้เจริญก้าวหน้าทันต่อโลกที่กำลังจะก้าวล้ำไปสู่ศตวรรษที่ 21 ว่า นักศึกษาควรต้องมีคำมั่นสัญญากับตัวเองและคณะฯ ที่ตนนั้นจะตั้งมั่นและตั้งใจขวนขวายหาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีวินัยกับชีวิตการเป็นนักศึกษาให้ดี มีการพัฒนาตนเองเสมอ ให้สมกับปณิธาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า  “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตย่อมฝึกตนเอง  ควบคู่ไปกับความรู้และวิทยาการที่คณาจารย์จะถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จ  ไปพร้อมกัน นอกจากนี้นักศึกษายังได้พบกับหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เพื่อรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของภาควิชาฯ และการปรับตัว แนะแนววิธีการใช้ชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนคำแนะนำเรื่องการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ และรองคณบดีผ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ซึ่งต่างก็เน้นย้ำให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  มีวินัยต่อตนเอง เข้าเรียนทุกครั้ง ซื่อสัตย์สุจริต แม้กระทั่งในการสอบก็ต้องทำให้ดีที่สุดด้วยตัวเอง อย่าได้ทุจริต ส่วนเรื่องกิจกรรมก็ให้เข้าร่วมตามความเหมาะสม หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้อาจารย์หรือรุ่นพี่ทราบ และเน้นย้ำว่ารุ่นพี่ไม่มีสามารถบังคับให้น้องปี 1 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันขาด หากพบเหตุการณ์ให้รายงานทันที โดยจะลงโทษรุ่นพี่ทางวินัยขั้นร้ายแรง หากมีปัญหาไม่ว่าเรื่องการเรียนการสอน หรือกิจกรรม ให้ปรึกษาอาจารย์ หรือติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้อวยพรให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 4 ปี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณาจารย์ทุกท่านยินดีสนับสนุนให้ทุกคนประสบความสำเร็จเช่นกัน นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้เปิดเผยถึงกิจกรรมสำคัญ ถือเป็นกระบวนวิชา 259191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ที่ทุกคนจะต้องผ่านและเข้าร่วม กิจกรรมแรกคือการปลูกจิตสำนึก โดยทุกคนจะได้ไปอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมที่วัด เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนมากจึงจะแบ่งนักศึกษาไปอบรมในวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 3 วัด ในวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. นี้ ส่วนกิจกรรมที่สอง จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. 55 คือ การสร้างฝายดินขนาดเล็ก เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และคืนผืนป่าสู่ชุมชน  ตามรอยพระราชดำริ ณ อ.ไชยปราการจัง หวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และทหาร เป็นผู้ฝึกสอนทั้งเรื่องระเบียบวินัยและการทำฝายดิน โดยจะแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มถัดกันไป [caption id="attachment_972" align="aligncenter" width="700" caption="ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55"]ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55[/caption]]]>