วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering

“นักคิด เก่งผลิต จัดการเป็น”

“เน้นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง และการปรับปรุงระบบการทำงานในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยคน เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการบริหารจัดการ ผ่านเครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และดำเนินงาน”


 • คุณลักษณะของผู้ควรเรียนสาขานี้
  • ชอบวางแผนและจัดการ
  • ชอบหรือสนใจการเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ
  • ชอบปรับปรุงหรืออยากทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น
  • สนใจทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ
  • มีความสามารถคิดเป็นระบบ
  • ชอบเรียนรู้หลากหลายศาสตร์

 • สาขานี้สำคัญไฉน

วิศวกรอุตสาหการเป็นวิศวรกรที่มีหน้าที่วางแผน จัดการ พัฒนาหรือปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยพิจารณาหลากหลายมิติ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น


 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง

นักศึกษาจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งหลักการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ การพัฒนา การปรับปรุง การควบคุมและการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น วิศวกรโรงงาน วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ไม่เพียงแต่งานในสายวิศวกรเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ในการทำงานเชิงบริการ การจัดการ หรือแม้กระทั้งธุรกิจส่วนตัว ได้อีกด้วย


 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ติดต่อภาควิชา
  • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-944125-6, 053-944183
  • มือถือ : 085-0392906
  • แฟกซ์ : 053-944185, 053944125-126 ต่อ 104
  • อีเมล์ : iecmu000@gmail.com
  • Facebook : Bachelor in Industrial Engineering, Chiang Mai University
  • Website : https://ie.eng.cmu.ac.th/