วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

“เรื่องเครื่องยนต์ กลไก … ไว้ใจพี่!!”

“เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์เพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบ ควบคุม และบำรุงรักษา อุปกรณ์รวมทั้งระบบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกลไก กำลัง พลังงาน ความร้อนของไหล ความแข็งแรง วัสดุ การควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ ที่มุ่งอำนวยความสะดวก แก่การทำกิจกรรมทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์และภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ”

 • คุณลักษณะของผู้ควรเรียนสาขานี้
  ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เน้นตามความต้องการของประเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ครอบคลุมในศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นการเรียน การสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและปลุกฝังให้มีพฤติกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง
  หลังจากสำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาได้หลากหลาย เช่น วิศวกร รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้พื้นฐานของงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานอนุรักษ์และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน งานความร้อนและของไหลทุกประเภท เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ติดต่อภาควิชา
  ภาควิชาวิศวกรรเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200