วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering

“มลพิษ…เราต้องจัด(การ)”

“ศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ควบคุมมลพิษ เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ
รวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ สาขานี้ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่ง ในภาคเหนือมีคนนิยมเข้าศึกษาและมีหนทางประกอบอาชีพที่หลากหลาย”

 • คุณลักษณะของผู้ควรเรียนสาขานี้
  • ผู้ที่สนใจการทำงานที่ท้าทาย สนุกกับการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหา
  • ผู้ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ต้องการที่จะช่วยโลกด้วยกันป้องกันและลดมลพิษในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
  • ผู้ที่ชอบคิด คำนวณ วางแผน ชอบฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  • สภาพแวดล้อมของประเทศไทยและทั่วโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติจากทรัพยากรที่กำลังหมดไปและจากการสะสมของมลพิษในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย ฝุ่น สารอันตรายที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างไม่ยั่งยืน รวมไปถึงปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น
  • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ทางวิศวกรรม ครอบคลุมถึงการเรียนรู้ที่จะจัดการ ควบคุม และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดร่วมกันได้ ดังนั้นวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบันและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ในการกอบกู้วิกกฤติด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก
  • หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งในด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมระบบการจัดการ น้ำ น้ำเสีย ขยะและของเสียอันตราย อากาศและเสียง รวมถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากของเสีย การนำของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน และการหมุนเวียนทรัพยากร นอกจากนี้หลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจริง และมีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิจัยพลังงาน มช. กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมควบคุมมลพิษ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง
  เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

  • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบ-สร้าง-ตรวจสอบ-แก้ไขปัญหามลพิษ
  • วิศวกรโรงงานควบคุมระบบจัดการมลพิษน้ำเสีย-ขยะ-อากาศ
  • ผู้ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและจัดการมลพิษ ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรคิดค้นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
  • นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษและการดูแลสิ่งแวดล้อม


 • ติดต่อภาควิชา
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200