วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering

“ไฟฟ้า…หัวใจของการพัฒนา”

“สาขาที่นำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน และได้การรับรองจากสภาวิศวกร”

 • คุณลักษณะของผู้ควรเรียนสาขานี้
  วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) เป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนต้องศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกล การประมวลผลสัญญาณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การแปลงผันพลังงาน การผลิต และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอาจแยกเป็นสายงานได้อีก เช่น ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าควบคุม และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ละสายงานจะเรียนเน้นกระบวนวิชาเอกที่แตกต่างกัน เช่น สายงานไฟฟ้ากำลังจะศึกษาเน้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป การออกแบบระบบไฟฟ้าของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หรือหากเน้นสายงานไฟฟ้าสื่อสารก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดิจิทัล เส้นใยแก้วนำแสง ฯลฯดังนั้นผู้เรียนในสาขานี้ควรมีทั้งความชอบและชำนาญในคณิตศาสตร์ เพราะต้องประยุกต์ใช้การคำนวณในแทบทุกกระบวนวิชา หากมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้เปรียบในการค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทักษะการโปรแกรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงานในศตวรรษที่ 21

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  ในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้มีประสิทธิภาพจะทวีความสำคัญมากขึ้นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะได้เห็นการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากบ้านเรือน จะส่งผลให้ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก วิศวกรไฟฟ้าในสายงานไฟฟ้ากำลังจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ในยุคของข้อมูลขนาดใหญ่การส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่วิศวกรไฟฟ้า สายงานไฟฟ้าสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญ สำหรับการมาถึงของการสื่อสารในยุค 5G และอุตสาหกรรม 4.0 ที่สภาพแวดล้อมการทำงานจะเต็มไปด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด สายงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมก็จะเป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง
  • สามารถยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหากมีใบอนุญาตฯ ก็จะทำให้สามารถทำงานได้หลากหลาย ในหน่วยงานบางแห่งการมีใบอนุญาตฯ จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายงานอีกด้วย
  • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสายการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโรงไฟฟ้าเอกชน หรือเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริการ และฝ่ายขาย
  • สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะมีทักษะการคำนวณดีเยี่ยม จึงสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในนสาขาที่ต้องใช้การคำนวณ แม้จะเป็นสาขาที่แตกต่างไปได้ เช่น Financial engineering, Data engineering เป็นต้น

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)