วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

“โครงสร้างพื้นฐานบ้านเมือง ล้วนมาจากจุดนี้”
“สาขาที่เรียนเพื่อนำความรู้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ได้แก่ การออกแบบอาคาร เขื่อน รวมถึงการชลประทาน อุโมงค์ โครงสร้างใต้ดินวัสดุเพื่อการก่อสร้าง ถนนและการจราจรขนส่ง”

 • คุณลักษณะของผู้ควรเรียนสาขานี้
  • มีความสนใจงานก่อสร้าง
  • มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับดีมาก
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคิด คำนวณ ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ แทบทุกชนิด มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง
  เมื่อจบการศึกษาและสอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม นอกจากนั้น ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และการใช้เหตุผลยังสามารถประยกุต์ใช้กับอาชีพอื่น ๆ ทั่วไปได้

 • ข้อดีของโยธา มช.

  • บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ส่วนใหญ่ได้ทำงานภายใน 3 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา (ข้อมูลปี 2560-2562)
  • ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาหญิง ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท