ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มสำคัญ

แบบฟอร์มสำหรับจัดทำ Record of Processing Activities (RoPA)

ร่างแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง