รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเสริมสร้างทักษะนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางพรรณี โศจิธรรมพร
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์