ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์  จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์  จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยInfluence of Asphalt Emulsion Inclusion on Fly Ash/Hydrated Lime Alkali-Activated Material
2ผลงานวิจัยCharacterization of a soil-rough structure interface using direct shear tests with varying cyclic amplitude and loading sequences under a large cyclic testing cycle condition
3ผลงานวิจัยNon- OPC binder based on a hybrid material concept for sustainable road base construction towards a low-carbon society
4ผลงานวิจัยCharacteristics of Waste Iron Powder as a Fine Filler in a High-Calcium Fly Ash Geopolymer
5ผลงานวิจัยStabilized High Clay Content Lateritic Soil Using Cement-FGD Gypsum Mixtures for Road Subbase Applications
6ผลงานวิจัยAn examination of natural rubber modified asphalt: Effects of rubber latex contents based on macro- and micro-observation analyses
7ผลงานวิจัยDense-Graded Hot Mix Asphalt with 100% Recycled Concrete Aggregate Based on Thermal-Mechanical Surface Treatment
8ผลงานวิจัยDevelopment of alkali activated crushed rock for environmentally sustainable roadway rehabilitation
9ผลงานวิจัยInvestigation of hard-burn and soft-burn lime kiln dust as alternative materials for alkali-activated binder cured at ambient temperature
10ผลงานวิจัยAn Investigation of Sulfate Effects on Compaction Characteristics and Strength Development of Cement-Treated Sulfate Bearing Clay Subgrade
11ผลงานวิจัยNew theoretical framework for temperature-effect integration into asphalt concrete pavement life prediction with respect to Australian pavement conditions
12ผลงานวิจัยAdvanced Characteristics of Cement-Treated Material with respect to Strength Performance and Damage Evolution
13ผลงานวิจัยFatigue Assessment of Cement-Treated Base for Roads: An Examination of Beam-Fatigue Tests
14ตำรา/หนังสือวัสดุธรณีขั้นสูง สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบชั้นทาง Advanced Geomaterials for Pavement Analysis and Design