โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บทบาทของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวงการอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการและกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นการพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือ
  1. การกระตุ้นอุปสงค์ โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้ 300% เพื่อการวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME เป็นต้น
  2. การสนับสนุนอุปทาน โดยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลังจะยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่นำมาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความลักลั่นทางภาษี
  3. การพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนโดยจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotic Excellence: CoRE) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 8 หน่วยงานนำร่องทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหน่วยงานเอกชนชั้นนำจากต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร และยกระดับแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น (Retain/Reskill) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรโดยจะส่งเสริมไปสู่ Smart Farming และพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ ด้านการแพทย์ ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการบริการอื่นๆ
นอกจากนี้ การยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ยังเป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบและระบบอัตโนมัติ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และฝึกอบรมบุคลากร เบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานศูนย์ความเป็นเลิศดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รับผิดชอบประสานงานการดำเนินการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปใช้ในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะทำให้มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จัดกิจกรรมดังนี้
  1. การเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
 
 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือหุ้นโดยคนไทย ไม่ต่ำกว่า 50%
  • เป็นสถานประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • มีความประสงค์เพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษัทด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาแนะนำ
  • มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากรและสถานที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สถานประกอบการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก พร้อมพัฒนาวิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประยุกต์ใช้ ณ สถานประกอบการ (โดยสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์)
ดาวน์โหลด

ส่งใบสมัครภายใน 15 ก.ค. 61

]]>