• HR.R สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพื่อบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • eng2557-16 ขอความร่วมมือนักศึกษาวิศวฯมช.เข้าทำการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ แบบ Online 1/2557

  สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค.2557

 • eng2557-11 เปิดรับสมัครโครงการรับตรง วิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2558

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน more_link_text

 • eng2557-9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีเด่นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท นักศักษาสามารถรับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 more_link_text

 • eng2557-8 รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 • eng2557-6 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีหกเดือน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng6 Biomed

  ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng5 CENDRU

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng72 คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

  ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย

 • eng65 วิศวฯมช.รักษ์โลก รณรงค์ทิ้งถูกสี

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

 • eng47 การแจ้งของหายในคณะฯ

  "ของหายได้คืน" โดย : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 • eng46 LINE Group : Research News

  ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

 • eng36 ๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

  รับชมวีดีทัศน์และดาวน์โหลดโลโก้ ๕ ทศวรรษ มช.ได้ที่นี่

 • eng27 สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng10 ETE

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_4833

นางสาวกิตติยา ทุ่นศิริ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  Best Presentation Award ในหมวด Asia Sustainability Number of View :158

วิศวฯ บำเพ็ญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวะ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำนักศึกษาทำกิจกรรม “วิศวกรรม บำเพ็ญประโยชน์” หรือ  “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาดบริเวณคูเมือง และแม่น้ำปิง หลังประเพณียี่เป็งเชียงใหม่เสร็จสิ้น เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม Number of View :347

Asia Thailand National On-site 2

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา Asia Thailand National On-site 2014  จำนวน 3 ทีม คือ  1.ทีม cpe_asdfghjkl จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :146

FabLearn 3

อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน นำเสนอผลงานวิชาการในงาน  FabLearn 2014  ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 Number of View :242

Paisan CMU

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มและใบประกาศเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยให้แก่ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทาน ณ พระที่นั่ง อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 view full post » Number of View :261

พิธีเปิด Tri-u

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดงาน The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 ในฐานะเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม วิศวกรรมศาสตร์ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ  กระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :355

Quick Link

 • สายตรงคณบดี
 • นิตยสาร รายการทีวี วิทยุ Neer Online
 • กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบวีดีโอ
 • Gallery รูปกิจกรรมของคณะ