• eng66 อ่างแก้วเกมส์

  กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

 • eng65 วิศวฯมช.รักษ์โลก รณรงค์ทิ้งถูกสี

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

 • eng47 การแจ้งของหายในคณะฯ

  "ของหายได้คืน" โดย : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 • eng46 LINE Group : Research News

  ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

 • eng36 ๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

  รับชมวีดีทัศน์และดาวน์โหลดโลโก้ ๕ ทศวรรษ มช.ได้ที่นี่

 • eng27 สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng10 ETE

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng9 NID Center

  ศูนย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมการอบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ.2557 Number of View :79

photo3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้รับรางวัล Best Paper Award in Power and Energy ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “MATLAB/Simulink Modeling of Stator Current Control of PMSG For Grid-Connected Systems” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014) จัดขึ้นวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย Number of View :105

1071960836303

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation เรื่อง “Characterization of Phosphate Glass/Hydroxyapatite Scaffold for Palate Repair” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Number of View :453

10152399_800178633334277_1946243459_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ Number of View :365

CPE1

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2557 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทย Number of View :514

วิศวฯมช.รักษ์โลก รณรงค์ทิ้งถูกสี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรักษ์โลก จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร Number of View :284

Quick Link

 • สายตรงคณบดี
 • นิตยสาร รายการทีวี วิทยุ Neer Online
 • กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบวีดีโอ
 • Gallery รูปกิจกรรมของคณะ