• eng2557-14 เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ more_link_text

 • eng2557-13 Tri-U 2014

  What Can We Do for Asia Sustainability? – Population, Food, Energy and Environment, Asia Sustainability

 • eng2557-11 เปิดรับสมัครโครงการรับตรง วิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2558

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน more_link_text

 • eng2557-9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีเด่นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท นักศักษาสามารถรับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 more_link_text

 • eng2557-8 รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 • eng2557-6 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีหกเดือน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng6 Biomed

  ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng5 CENDRU

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng72 คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

  ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย

 • eng65 วิศวฯมช.รักษ์โลก รณรงค์ทิ้งถูกสี

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

 • eng47 การแจ้งของหายในคณะฯ

  "ของหายได้คืน" โดย : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 • eng46 LINE Group : Research News

  ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

 • eng36 ๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

  รับชมวีดีทัศน์และดาวน์โหลดโลโก้ ๕ ทศวรรษ มช.ได้ที่นี่

 • eng27 สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng10 ETE

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

best paper

นางสาวสุมาลี สง่าเมือง นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย และ อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา เสนอผลงานเรื่อง “An efficient algorithm for balanced partitioning in distributed PageRank” ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th International Conference on Digital Information Management (ICDIM) 2014 Number of View :241

ACM-ICPC

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ (ACM-ICPC Thailand Northern Region Contest 2014) ผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน Number of View :154

นศ.โยธารับรางวัล

นายสมบัติ ทับทิมคุณา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557จัดโดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  Number of View :185

วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ “รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า” ในประเพณีรับน้องขึ้นดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 Number of View :474

บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ นำโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Number of View :216

รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Number of View :200

Quick Link

 • สายตรงคณบดี
 • นิตยสาร รายการทีวี วิทยุ Neer Online
 • กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบวีดีโอ
 • Gallery รูปกิจกรรมของคณะ