ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. ผสานกำลัง เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ความร่วมมือระยะเวลา 5 ปีนับจากวันลงนาม
อ่านต่อ
photo

บัณฑิตวิศวฯ มช. ทุกระดับ เข้ารับมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีนายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 –2565 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญ ตลอดจนมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2565
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายช่างที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ นศ.เก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.ซึ่งในปีการศึกษา 2565 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติอนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแก่นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
อ่านต่อ

ข่าวสาร

29-01-2023

จัดใหญ่ จัดเต็ม เฟ้นเข้ม หาคนทำงาน ใน ENTANEER Campus Recruitment Feb’ 2023

26-01-2023

วิศวฯ มช. ผสานกำลัง เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

25-01-2023

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

25-01-2023

บัณฑิตวิศวฯ มช. ทุกระดับ เข้ารับมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

25-01-2023

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190032 จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)

24-01-2023

วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายช่างที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ นศ.เก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2565

21-01-2023

รับขวัญบัณฑิตใหม่ วิศวฯ มช.จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่ 57

21-01-2023

วิศวกรรมศาสตร์ ในนาม มช. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th