รศ.ดร. ธีวรา สุวรรณ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย ณ กองพลทหารราบที่ 7

พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณานามค่าย โดยมีราชบัณฑิตจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย ณ กองพลทหารราบที่ 7 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ในการนี้รองศาสตราจารย์ดร. ธีวรา สุวรรณ และอาจารย์ไพศาล จั่วทองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย