ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Readiness Review เตรียมความพร้อมยื่นขอ ABET ภายในปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน Readiness Review ประจำปี 2567” จัดโดย งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา โดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว
อ่านต่อ
photo

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ``ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ ``

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ``ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ `` ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เมษายน 2567
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. เสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิด “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ”
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. นำทีมนักวิจัยจาก Nanyang Technological University ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เก็บข้อมูลโครงการ “Clean Water Access for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies”

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าโครงการ “Clean WaterAccess for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies” เดินทางเข้าหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และสมาชิกที่เกี่ยวข้อง สมาชิก อบจ.เชียงใหม่
อ่านต่อ

ข่าวสาร

24-04-2024

CMU-UT Symposium 2024: Fostering Global Collaboration in Urban Engineering and Informatics

22-04-2024

วิศวฯ มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Readiness Review เตรียมความพร้อมยื่นขอ ABET ภายในปี 2567

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190058 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190059 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190057 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th