ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจัด Focus Group หารือความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง “ความแตกต่างทางการศึกษากับเทคโลยี”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 และการสัมมนาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล พร้อมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Cheng University, Taiwan หารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการรับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตลอดจนผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Cheng University, Taiwan
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Seoul National University หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา ร่วมให้การต้อนรับ Professor.Woojae Seong จาก Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Seoul National University
อ่านต่อ
photo

คณะวิศวฯ มช. และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการศึกษาทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน
อ่านต่อ

ข่าวสาร

26-01-2023

วิศวฯ มช. ผสานกำลัง เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

25-01-2023

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

25-01-2023

บัณฑิตวิศวฯ มช. ทุกระดับ เข้ารับมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

25-01-2023

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190032 จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)

24-01-2023

วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายช่างที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ นศ.เก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2565

21-01-2023

รับขวัญบัณฑิตใหม่ วิศวฯ มช.จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่ 57

21-01-2023

วิศวกรรมศาสตร์ ในนาม มช. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน

20-01-2023

มช. ตั้งวิศวฯ นำทีมผสานกำลัง บ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดสอบด้านโยธา ทางการก่อสร้างและระบบคมนาคมทางราง + ดันศูนย์ RAIL CFC ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง รองรับการพัฒนาอุโมงค์รถไฟ

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th