อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับ

ในการนี้ คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน