วิศวฯ มช. เสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิด “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้เป็นผู้นำและเข้าใจถึงองค์ประกอบและผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างทัศนคติแบบ Growth & Outward Mindset ในการนำพาให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง และฝึกตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกกร บุญธนะสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก บริษัท เอ็นแอลพี ท็อป โค้ช จำกัด(NLP TOP COACH COMPANY LIMITED) เป็นวิทยากรบรรยาย ในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Flora Creek Hotel at Krisdadoi ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่