ต้อนรับเฟรชชี่ สู่บ้านช้างเหล็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บ้านช้างเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาทั้ง 7 ภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมนำเสนอภาพรวมของภาควิชาและหลักสูตรของคณะ

​ ภายในงานมีการแนะนำเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ผ่านการเสวนาเรื่อง “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นผู้เสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกรดสำคัญอย่างไรต่อการเรียน” และรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ พร้อมผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา” นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการเรียนและการลงทะเบียน โดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัยปิดท้ายด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม” โดย           คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่