วิศวกรรมบูรณาการ

“WHAT IF…?
จะดีแค่ไหนถ้าหากเราสามารถออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของเราเองได้?

หลักสูตรวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ เป็นหลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง ผู้เรียนในสาขาวิชานี้จะได้รับความรู้ มีความสามารถและศักยภาพในการทำงานในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความสนใจและความสามารถส่วนตัว โดยผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้เอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน สามารถออกแบบหลักสูตรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต อีกทั้งยังมีความสหวิชาชีพ บัณฑิตสามารถเลือกทำงานได้อย่างหลากหลายในสายงานวิศวกรรม


 • คุณลักษณะของผู้เรียนสาขานี้
  ว่าที่นักศึกษาในสาขาวิชานี้คือผู้ที่มีความสนใจในสหวิทยาการและพหุวิชาของวิศวกรรมศาสตร์ หากคุณเป็นคนที่มองโลกอย่างเท่าทัน สนใจการพัฒนาอย่างไร้พรมแดน สามารถประยุกต์ความรู้จากองค์ความรู้ดั้งเดิมโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  The combination of timeless engineering knowledge
  วิศวกรรมแบบบูรณาการเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจและมีทักษะในสาขาวิชาต่างๆ หลักสูตรจึงมีความยืนหยุ่นสูง ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเรียนตามรายวิชาเฉพาะด้านในสาขาที่สนใจ อยู่ภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ หลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มองภาพรวมของสายงานวิศวกรรมได้อย่างครอบคลุม สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตหรือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและความซับซ้อนมากขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรยังทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองต่อการทำงานในหน่วยงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนไปได้อะไรบ้าง…?
  ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามผ่านความสามารถเฉพาะทางด้านเดียวไปเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ไม่ถูกจำกัดแค่องค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่ง ความซับซ้อนของวิศวกรรมสมัยใหม่ต้องอาศัยแนวทางการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรมจึงมองหาวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมดั้งเดิมมากกว่าหนึ่งสาขา ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมและพหุวิชาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสามารถรังสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 • รายละเอียดเพิ่มเติม