วิศวฯ มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Readiness Review เตรียมความพร้อมยื่นขอ ABET ภายในปี 2567

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน Readiness Review ประจำปี 2567” จัดโดย งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา โดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ทรีสเคป รีทรีท รีสอร์ทเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิศวกรรมให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในการประชุมประจำปี 2567 นี้ เป็นการรายงานและเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในการยื่นขอรับรองตามมาตรฐาน Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ในปี 2567 ให้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ที่มีความพร้อมประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นการวางเป้าหมายในการนำแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และทัดเทียมในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 โดยมีผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม