วิศวฯ มช. ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Hsing University, Taiwan หารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการรับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ ตลอดจนทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบทางอุณหภาพ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Chung Hsing University และทีมผู้บริหารจาก Tai & Chyun Associates Industries, Inc ประเทศไต้หวัน รวม 7 รายดังนี้

1. Professor Rei-Yu CHEIN Mechanical Engineering Department Chair

2. Associate Professor Kuang-Jau FANN Associate Professor of Mechanical Engineering Department

3. Professor Jhy-Cherng TSAI Vice Dean of Engineering Faculty

4. Associate Professor Keng-Tung WU Associate Professor of Forestry Department

5. Dr. Wen-Shen KO National Chung Hsing University Alumni Director

6. Mr. Yi Dai President of Tai & Chyun (Mechanical Engineering Department Alumni)

7. Dr. Bancha Thanapiyawanit Director of Tai & Chyun Engineering Service (Thailand), Co., Ltd.

ในโอกาสเข้าพบปะ และหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านวิจัย วิชาการ และการรับนักศึกษาฝึกงานในประเทศไต้หวัน เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่