ขอเชิญนศ.เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ACM-ICPC 2015

6 กันยายน 2558 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยกิจกรรมในปี้นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://icpc.baylor.edu/  
กำหนดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2015 (ระดับภูมิภาคเหนือ) วันที่ 6 กันยายน 2558 08.30 – 09.00             ลงทะเบียน และรับของที่ระลึกพร้อมเอกสารประกอบ 09.00 – 09.30             พิธีเปิดการแข่งขัน ณ ห้องสโลป CSB 100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               • หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน                                               • ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน                                               • อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน                                               • ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  09.30 – 10.00               เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.00 – 13.30               เริ่มการแข่งขัน 13.30 – 14.30               รับประทานอาหาร 15.30 – 16.30               พิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้องสโลป CSB 100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                               • ประกาศผลการแข่งขัน                                               • หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ และตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)มอบรางวัล สถานที่แข่งขัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Department of Computer Science, Faculty of Sciencess, Chiang Mai University)   กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC  สถานที่อบรม  : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ  8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม  9.00–12.30       การใช้งานโปรแกรม PC^2                              การเขียนโปรแกรม input/ output  สำหรับการแข่งเขียนโปรแกรม  12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน   ช่วงบ่าย : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์  นาทวิชัย  13.30–17.00      Basic Problem & Solving Algorithm   วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต / อาจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง  8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม 9.00–12.30       Numerical Analysis: Concept and Problem Crunching                       12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน   ช่วงบ่าย : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร  13.30–17.00      String Manipulation : Concept and Problem Crunching รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์  8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม  9.00–12.30      การใช้งานโปรแกรม PC^2                              การเขียนโปรแกรม input/ output  สำหรับการแข่งเขียนโปรแกรม 12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน   ช่วงบ่าย : โดย อาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา 13.30–17.00      Basic Problem & Solving Algorithm   วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต / อาจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง  8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม 9.00–12.30       Numerical Analysis: Concept and Problem Crunching                      12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน   ช่วงบ่าย : โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร  13.30–17.00      Graph & Tree: Concept and Problem Crunching
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/acm-icpc/ facebook : https://www.facebook.com/pages/ACM-ICPCChiang-Mai/200161173365530?fref=ts
]]>