ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แผน ข
– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 By Research ภาคปกติ
– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 By Course work ภาคปกติ
* สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธ.ค.58 – 22 ม.ค.59
สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 23-31 ม.ค.59
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-944125-126,085-0392906 
***ดูกำหนดการ หรือรายละเอียดการสมัครที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
]]>