เชิญคณาจารย์ร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.eqd.cmu.ac.th/DocumentEQD/The%2021st%20Century%20Skills_2559.pdf

]]>