เปิดรับสมัคร!!.โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2559

โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

The Master of Modélisation et Simulations en Mécaniques (Modelling and simulation in mechanics) มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส

“โอกาสในการเรียนและการทำวิจัยทั้งในประเทศไทยและที่เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ผ่านโปรแกรมสองปริญญาที่ร่วมมือกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Département de Mécanique, Faculté des Sciences, Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส” ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม)
  • ปริญญาที่ 1  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 : หลักสูตรปกติในแขนงวิชากลศาสตร์ของแข็งและวัสดุ ประกอบด้วย 8 วิชาบรรยาย (24 หน่วยกิต) และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (ภาษาอังกฤษและเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อปริญญาที่ 2)
  • ปริญญาที่ 2 : The Master of Modélisation et Simulations en Mécaniques เรียนเพิ่ม 5 กระบวนวิชาบรรยายของ Université de Montpellier สอนโดย คณาจารณ์จากมหาวิทยาลัย Montpellier เป็นภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ module (2 สัปดาห์ต่อวิชา) เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Option:  เลือกทำวิทยานิพนธ์ 6 เดือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีก 6 เดือนที่ Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส หรือเลือกทำวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพียงอย่างเดียว ค่าธรรมเนียมการศึกษา
– เหมาจ่าย 480,000 บาท กรณีทำวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ Université Montpellier ประเทศฝรั่งเศส โดยแบ่งจ่ายใน 4 ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ 120,000 บาท และนักศึกษาจะได้รับทุนจำนวน 180,000 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับการไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส (มหาวิทยาลัย Montpellier มีที่พักให้ฟรี)
– เหมาจ่าย 300,000 บาท กรณีทำวิทยานิพนธ์ร่วมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งจ่ายใน 4 ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท
ทุนการศึกษา มีโอกาสรับทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวน (Full Scholarships) และแบบบางส่วนกว่า 18 ทุนต่อปี สนใจติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053 944146 โทรสาร 053-944145 [caption id="attachment_12384" align="aligncenter" width="578" caption="เปิดรับสมัคร!!.โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2559"]เปิดรับสมัคร!!.โปรแกรมสองปริญญา  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2559[/caption]
]]>