เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

กำหนดการ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาประจำปี 2559

 

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันบริเวณด้านหน้าห้องนิทรรศการอาคาร RTT
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ คณบดีกล่าวเปิด และเริ่มหล่อเทียนพรรษา   ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หล่อเทียนพรรษา ตามลำดับ
 •  เสร็จพิธี

 พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559   ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.00 น.- 08.30 น.       ส่วนงานต่างๆ นำเทียนพรรษาเข้าร่วมสมโภชในพิธี 08.45 น.       บุคลากรที่ร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.00 น.       –  อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 •  ไหว้พระรับศีล
 • พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
 • ถวายจตุปัจจัยไทยทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ  อยู่สุข กล่าวรายงาน
 • อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และเป็นประธานในการหล่อเทียน
 • ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา
10.00 น.           เสร็จพิธี

      ถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสุคันธาราม (ปงอ้อ)  ตำบลป่าเมี่ยง     ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

8.20 น. – 8.30 น.          บุคลากรพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.30 น. – 9.30 น.          ออกเดินทางจากคณะฯ 9.39 น. – 10.30 น.        พิธีถวายเทียนพรรษา
 • ไหว้พระ สมาทานศีล
 • คณบดีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • เสร็จพิธี
11.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเดินทางกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

*ท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญบริจาคเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทางศาสนา หรือร่วมเดินทางไปทำบุญร่วมกับคณะฯ กรุณาแจ้งความจำนงที่งานบริหารทั่วไป 44109  ภายในวันที่ 5 ก.ค.59*

 
สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบริหารทั่วไป วิศวฯ มช. โทร.44109

 

 

]]>