มช. ร่วมโครงการ SME 4.0 – EU Horizon 2020

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment ภายใต้ ชุดโครงการ Horizon 2020 โปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต 4.0  โลจิสติกส์ 4.0 รวมถึงการบริหารองค์กร ตลอดจนการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ SMEs ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปและอเมริกา ได้แก่ The Free University of Bolzano ประเทศอิตาลี, Montanuniversität Leoben ประเทศออสเตรีย, Technical University of Kosice ประเทศสโลวาเกีย, SACS MAVMM Engineering College Madurai ประเทศอินเดีย, Worecester Politecnique Institute of Technology และ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 48 เดือน โดยในระหว่างโครงการ จะมีการวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการผลิต กระบวนการโลจิสติกส์ และการบริหารองค์กรของ SMEs กรณีศึกษาในประเทศไทย รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาตามกรอบ Best Practice Smart SMEs ของสหภาพยุโรป รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน ไปยังมหาวิทยาลัยในเครือข่าย การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักวิชาการรวมถึง SMEs และการพัฒนาบทความทางวิชาการร่วมกัน   ]]>