ขอความร่วมมือเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559

เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 ************************************************ เข้าประเมินได้ที่ http://sis.cmu.ac.th/ ************************************************ การเข้าระบบ CMU-SIS ให้ Login โดยใช้ e-mail @cmu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯได้ ให้ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับนักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาที่ขอ IT Accoun ใหม่ที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานนโยบายและแผนฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร 053-942043 หรือ 053-944108 [caption id="attachment_14574" align="aligncenter" width="1024"] ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559[/caption]]]>