วิศวฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานนวัตกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันของคณาจารย์ นักวิจัย และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกรองอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา เครื่องเติมอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร และโครงการประเทศไทย ไร้หมอกควัน (HAZE FREE THAILAND) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นหัวหน้าโครงการ นำเสนอระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและจำนวนจุดเผาไหม้ เพื่อการจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการหมอกควันผ่าน Website (http://www.cmuccdc.org) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในงาน “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” จัดโดย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  ผู้ร่วมโครงการ พร้อมศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์. ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทสถาบันการศึกษากับวิกฤติการณ์หมอกควันของภาคเหนือ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึงพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันภัย และเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อแจกจ่ายประชาชน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตลอดจนผู้ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ซึ่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ทั้งยังมีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม” เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐ พร้อมด้วยเอกชน และมุ่งนำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืนเสนอต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันสู่การนำไปใช้ต่อไป

]]>