บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย
คุณโยชิคัทสึ นากายามะ Managing director พ้อมด้วยคุณอนุกูล สงวนเงิน Deputy managing director คุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร Director คุณธีรพงษ์  เย็นฉ่ำ Deputy general manager คุณปุญญารักข์  เสตังคะบุตร   Deputy General manager & Human resource manager คุณปุญญารักข์ เสตังคะบุตร Deputy General manager & Human resource manager คุณวิทยา โนนทอง Supervisor (Human Resources Department) คุณรัชฎาพร ลองวิลัย Personnel department เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดตนหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และการศึษาร่วมกัน โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรน.ณัฐ วรยศ รวมถึงผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

]]>