ขอเชิญผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือร่วมโครงการปั้นดาว ปี 2563 (พื้นที่ภาคเหนือ) หน่วยร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปี 2563 (พื้นที่ภาคเหนือ)

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)!!!!!…..ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ…..!!!!!

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2JkKmfC

หรือ Scan QR Code ที่ใบประชา

เกณฑ์การคัดเลือก

– เป็นผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ยกเว้น การขายส่งขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ที่พักแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

– เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามที่โครงการกำหนด

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ

1. ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึก พร้อมการแนะนำจากที่ปรึกษาในการประเมินตนเอง

(Self-Assessment) และการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ

2. การฝึกปฏิบัติจริง ในด้านการเพิ่มมูลค่า/ลดต้นทุน การตลาดออนไลน์ และการสร้าง/พัฒนา Facebook/Website

3. ช่องทางการค้าหรือโอกาสทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น

4. ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

แพร ธัญญ์ฉัตร์ จันทร์ภักดิสกุล 093-145-9759 หรือ 095-127-5252

Email: osmep.cmu@gmail.com