วิศว ฯ มช. ทำบุญครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาธรรม รวมถึงศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมข้างต้น เริ่มขึ้นเวลา 07.00 น. โดยคณะผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยบนศาลาธรรม และพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ (ศาลช้าง) บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย จากนั้นในเวลา 08.09 น. จึงมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่บริเวณทิศตะวันออกของคณะ ฯ ด้านข้างอาคาร 30 ปี (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน สาธิต มช.) ตามด้วยการบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพแห่งการสร้างอันเป็นที่เคารพนับถือของวิศวกร และพิธีทำบุญ สืบชะตาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกภาควิชา ฯ ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.

อนึ่ง วันครบรอบ 50 ปีเต็มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะ ฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สุพจน์ ตียาภรณ์ (คณบดีท่านแรก) ผศ.สุธรรม ยุตบุตร และ รศ.ดร.ถวัลย์วงค์ ไกรโรจนานันท์ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาแห่งชาติ จวบจนวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารที่เติบโตขึ้น ประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน อันแบ่งเป็น 5 หน่วยงานภายใน ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม การบริหารที่มีประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการ ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยค่านิยม คือ Engaging Integrating Engineering หมายถึง จะกระทำการงานใดต้องคำนึงถึงการเป็นผู้สร้าง (ENGINEERING) ที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการ (Management by Fact) แนวทางใหม่ ๆ (Novelty) ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Agility) ด้วยความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ตลอดจนผลแห่งความเป็นเลิศ (Excellence) นอกจากนี้ ยังต้องใส่ใจ (ENGAGING) ในปณิธาน (Commitment) ด้วยจรรยารวมถึงวินัย (Ethics) ของความเป็นข้าแห่งแผ่นดินผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ่อนน้อมถ่อมตน (Seniority) ทั้งนี้ ยังยึดมั่น (INTEGRATING) ในการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team work) การสร้างเครือข่าย (Network) ด้วยความสมัครสมานสามัคคี (Unity)                           

เดิมทีคณะ ฯ มีแผนจัดงานเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ไปจนถึงช่วงปลายปีหน้า อาธิ การทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กิจกรรม Star Sprinkle Talk พิธีเปิดโครงการ New Campus หรือ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงาน โดยความร่วมมือระหว่างสมาคม นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม นิทรรศการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ ที่สำคัญหนึ่งในนั้น คือ งานประเพณีนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอยปี 63) ซึ่งถือเป็นงาน Home coming ของพี่น้องช้างเหล็กทุกคน แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด จึงจำต้องเลื่อกิจกรรมทั้งหมดออกไป หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่าง ๆ  จะแจ้งให้ทราบทั้งทาง website รวมถึง Social Media ของคณะฯ ต่อไป