วิศวฯ + แพทย์ มช.ผสานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) เปิดโปรแกรมผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี)

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ การแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี) วิทยากรโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. และรศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) เพื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำองค์ความรู้ทั้งด้านแพทยศาสตร์ และทักษะทางด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล ทางการแก้ไขปัญหา หรือ สังเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึกได้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.