ฉลอง 50 ปีวิศวฯ มอบรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ LTA พร้อมสมโภชองค์พระวิษณุกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงใหญ่ เริ่มตั้งแต่พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเฉลิมฉลองกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การมอบรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Lifetime Achievement Award: LTA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดท้ายด้วยพิธีสมโภชพระวิษณุกรรม มหาเทพผู้สร้างอันถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของวิศวกร วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ณ อาคารห้องสมุด และลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเฉลิมฉลองดังกล่าว จัดออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีในวาระดังกล่าว เริ่มจากการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวราชสดุดี ตามด้วย การเฉลิมฉลอง โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี รวมถึงกล่าวแสดงความยินดี และเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร จากนั้นจึงกล่าวถึงผลสัมฤทธ์ตลอด 50 ปีของคณะฯ และที่มาของรางวัล LTA โดยคณบดีฯ

Lifetime Achievement Award: LTA เป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่มีความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ในแวดวงวิชาชีพ อุทิศตนมาตลอดทั้งชีวิต สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการประกอบสัมมาชีพหรือกิจกรรมของตนเอง ต่อชุมชน ประเทศ และสังคมอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หรือ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หรือ มูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  13 ท่าน  ได้แก่

 1. อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ รุ่นที่ 1    รหัสนักศึกษา        136008           ด้านบริหารองค์กรการศึกษา
 2. คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร           รุ่นที่ 2   รหัสนักศึกษา        146018           ด้านบริหารธุรกิจ
 3. คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร           รุ่นที่ 3   รหัสนักศึกษา        156087           ด้านบริหารรัฐกิจ
 4. คุณสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ          รุ่นที่ 4   รหัสนักศึกษา        166094           ด้านบริหารราชการ
 5. คุณซวง ชัยสุโรจน์                   รุ่นที่ 5   รหัสนักศึกษา        176021           ด้านบริหารธุรกิจ
 6. คุณพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล        รุ่นที่ 5   รหัสนักศึกษา        176048           ด้านบริหารรัฐกิจ
 7. คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์              รุ่นที่ 6   รหัสนักศึกษา        186028           ด้านบริหารธุรกิจ
 8. คุณจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง                รุ่นที่ 7   รหัสนักศึกษา        196014           ด้านบริหารธุรกิจ
 9. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ           รุ่นที่ 7   รหัสนักศึกษา        196042           ด้านบริหารธุรกิจ
 10. คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ              รุ่นที่ 7   รหัสนักศึกษา        196089           ด้านบริหารราชการ
 11. คุณกฤชเทพ สิมลี                    รุ่นที่ 8   รหัสนักศึกษา        2006002         ด้านบริหารราชการ
 12. คุณพรอุดม โชติมโนธรรม          รุ่นที่ 9   รหัสนักศึกษา        2106060         ด้านบริหารบริหารธุรกิจ
 13. คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี             รุ่นที่ 9   รหัสนักศึกษา        2106103         ด้านบริหารธุรกิจ

อนึ่ง รางวัล LTA เป็นการพิจารณาคัดเลือกของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ  การมอบรางวัลข้างต้นนำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณธนู อินทรธนู นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยมอบเสื้อสูทสามารถ เหรียญ และโล่เชิดชูเกียรติยศดังกล่าว ทั้งนี้รางวัลข้างต้นจะเป็นแบบอย่างอันดีที่ประจักษ์ต่อผู้อื่น ทั้งนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้พบเห็นในสังคมต่อไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2513 ในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สุพจน์ ตียาภรณ์ (คณบดีท่านแรก) ผศ.สุธรรม ยุตบุตร(คณบดีท่านที่สาม) และ รศ.ดร.ถวัลย์วงค์ ไกรโรจนานันท์ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาแห่งชาติ ตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย เฟือง 13 แฉก ซึ่งหมายถึงโครงสร้างการบริหารที่เติบโตขึ้น 5 แฉกด้านบนหมายถึง สำนักงานคณะฯ อันแบ่งเป็น 5 หน่วยงาน ด้านล่างอีก 8 แฉกหมายถึง 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับอีก 1 ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือสโมสรนักศึกษา และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะฯ บ่งบอกถึง 50 ปี ที่ยืนหยัด “ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม” ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม การบริหารที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยค่านิยม “Engaging Integrating Engineering” ทั้งนี้งานฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาฯ มีทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะฯ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้แทนนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มีเกียรติเข้าร่วมประมาณ 200 คน      

รับชมภาพเพิ่มเติม พิธีเฉลิมฉลองฯ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=engineeringcmu&set=a.4570817462937023


รับชมภาพเพิ่มเติม พิธีสมโภชน์พระวิษณุกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=engineeringcmu&set=a.4573551222663647