วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)” ด้วยโปรแกรม Canva

งานบริการทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)” เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย และนำภาพกราฟิกอัตลักษณ์องค์กรไปใช้ในรูปแบบเดียวกันด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Canva แก่บุคลากร ซึ่งวิทยากร คือ นายวินัย คำสุรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายวรกร สุพร พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302  ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

*ประมวลภาพเพิ่มเติม http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1692