วิศวฯ มช. มอบรางวัล Gear Award 2019 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2019 ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณ ลานวิศวฯ รวมใจแก่คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ พร้อมผลิตผลงานทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชนตามนโยบายของคณะฯตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยใช้ข้อมูลในปี 2562  มาพิจารณา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้                                          

 • Best Publication: รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) ในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) รวมสูงสุดในปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 รางวัล (รุ่นใหม่ / รุ่นกลาง / รุ่นอาวุโส)
 1. นักวิจัยรุ่นใหม่ : จำนวน 4 บทความ     – ผศ.ดร.ธรณิศวร์  ดีทายาท – ผศ.ดร.อรรถกร  อาสนคำ
 2. นักวิจัยรุ่นกลาง : จำนวน 14 บทความ – ศ.ดร.นคร  ทิพยาวงศ์
 3. นักวิจัยรุ่นอาวุโส : จำนวน 7 บทความ – ศ.ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์
 • Best Citation: รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) รวมสูงสุดประจำปี พ.ศ.2562 5 อันดับแรก โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก และนับการอ้างอิงผลงาน เฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2559 – 2561 เท่านั้นดังนี้
  • ศ.ดร.นคร  ทิพยาวงศ์                                  จำนวน 55 ครั้ง
  • รศ.ดร.พีรพงศ์  จิตเสงี่ยม                            จำนวน 34 ครั้ง
  • ศ.ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์                 จำนวน 30 ครั้ง
  • รศ.ดร.นิพนธ์  ธีรอำพน                                จำนวน 28 ครั้ง
  • ผศ.ดร.ยศธนา  คุณาทร                               จำนวน 27 ครั้ง
 • Best Grant Budget : รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการรับจริงสูงสุด ในปีงบประมาณ 2562 5 อันดับแรก เฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น ดังนี้
  • รศ.ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ                   
  • ผศ.วงกต  วงศ์อภัย                                                                      
  • ผศ.ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์                              
  • ผศ.ดร.เก่งกมล  วิรัตน์เกษม                          
  • ผศ.ดร.นพดล  กรประเสริฐ                           
 • Best Overhead Budget : รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2562 5 อันดับแรก เฉพาะงบประมาณของคณะและภาควิชาเท่านั้น ดังนี้
  • ผศ.วงกต  วงศ์อภัย                         
  • ผศ.ดร.ปรีดา  พิชาพันธ์                    
  • ผศ.ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ                   
  • ผศ.ดร.นพดล  กรประเสริฐ                
  • ผศ.ดร.เก่งกมล  วิรัตน์เกษม               
 • Research Excellence: รางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

*ประมวลถาพเพิ่มเติม http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1683&page=5