รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota สำหรับ นร. 17 จ.ภาคเหนือตอนบน

รายละเอียดการรับแต่ละหลักสูตร

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php คลิก -> “รอบการรับสมัคร” เป็น รอบที่ 2 แบบที่ 2 และระบุคณะ/วิทยาลัย เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นกดค้นหาข้อมูล

จำนวนรับแต่ละหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการการศึกษาฯ 053-944179, 053-944180 (ในวันเวลาราชการ) หรือ Facebook https://www.facebook.com/newentaneer06/