วิศวฯ มช. ขยายผล สู่ชุมชนรอบข้าง ดันเทคโนโลยีความดันลบเสริมศักยภาพแพทย์ดอยหล่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับพ่นยาและเก็บตัวอย่างเชื้อแบบลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อ โดยผู้พัฒนาผลงาน อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าติดตั้งระบบ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฯ และบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบแก่โรงพยาบาลฯ ตัวแทนรับมอบ คือ แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564