แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถภายในคณะฯ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

แจ้งปัญหาการสัญจรภายในคณะฯ: งานอาคารฯ วิศวฯ มช. 053-944171