นักศึกษาวิศวฯ อุตสาหการ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 63

นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น โดยก่อนหน้าได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ ภาคเหนือตอนบน เข้าประกวดผลงานประเภทดังกล่าวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เเต่เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนั้นและเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  จึงนำผลงานของปี พ.ศ. 2563 พร้อมปี พ.ศ. 2564 พิจารณาออนไลน์