วิศวฯ มช. จัดอบรมเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว และอัคคีภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“เตรียมความพร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย” วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในสถานการณ์สมมติ (Table Top Exercise : TTX) รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสาธิตวิธีการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการ ให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว ทั้งยังทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติในการโต้ตอบต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ พร้อมสำรวจ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยมีบุคลากร รวมถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 50 คน

ประมวลภาพเพิ่มเติม: http://gallery.eng.cmu.ac.th/displayimage.php?album=1706&pos=7