คณบดีวิศวฯ มช. แถลงนโยบายก้าวต่อไปของคณะฯ อาศัยการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ผ่านยุทธศาสตร์ ENGAGE ผลักดันความก้าวหน้า พร้อมนำพาความดีงามสู่สังคม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. ธงชัย ฟองสมุทร นำเสนอนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวฯ ในกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน กับนโยบายพัฒนาคณะวิศวฯ มช.” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 200 คน

โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ “ENGAGE” ในแนวทางการพัฒนาคณะวิศวฯ ของวาระการบริหารระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งประกอบด้วย
E – มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวฯ ที่มีความรู้ พร้อมด้วยทักษะสมัยใหม่และเป็นพลเมืองโลกที่ดี
N – ผนึกกำลังจากทุกส่วนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
G – จัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
AG – บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมและทันสมัย
E – พัฒนาคณะฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

  • รูปภาพกิจกรรม : https://cmu.to/zz1oU
  • เอกสารนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2563-2567) : https://cmu.to/StqhS