วิศวฯ มช. จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงหลักการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานอันสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ เพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงสมรรถนะข้างต้นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมมีระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 20-21 กันยายน 2564เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัยฟองสมุทร เป็นประธานเปิดการอบรมในวันแรก  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.