ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ช่องทางการประเมิน : http://sis.cmu.ac.th