หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board for Engineering Education: TABEE) ของสภาวิศวกรดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยได้รับรองว่าหลักสูตรมีการจัดการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และหลักเกณฑ์ตามที่สภาวิศวกรกำหนด การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ถึงปีการศึกษา พ.ศ. 2565