วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Noriyuki Kubodera, Vice President of Murata Manufacturing Co., Ltd. Representative of MSF โดยมี Mr.Hirokazu Sasahara, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd, และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัทมูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ กล่าวต้อนรับ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมรับมอบ อนึ่ง ทุนสนับสนุนดังกล่าว ถูกจัดสรรเป็น 10 ทุน ทุนละ 500,000 เยน เพื่อมอบแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่

  1. อาจารย์ ดร.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ สังกัด สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ Cooperation to Solve Complex Problems in the Modern Globalizing World: WTO, WHO and the United Nations
  2. อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการ Antimicrobial Bio-Composite Film based on Carboxymethyl Chitosan and Calcium Oxide
  3. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการ Characterization and Inhibitory Effects on Human Cancer Cells of Bioactive Peptides Derived from Wolffia Globosa
  4. อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โครงการ Novel Ice Recrystallization Behavior from Fish Blood Protein Hydrolysate with Antioxidant Activity
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ The Rehabilitation of Damaged RC Beams Resisting Impact Load with Alkaline-Activated Cement
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of a Local Wisdom Miang Tea via Enzymatic Treatment: Improvement of Antioxidant Activity and The Release of Gallated Catechins
  7. อาจารย์ ดร.พชร สัตยวรรธน์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Putative Gene/Protein Discovery from Microalgal Genomes for Heavy Metal Bio-Removal from Wastewater Effluents
  8. อาจารย์ ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Functionalization of Aluminum Metal-organic Frameworks form Wastes for Anode Materials in Lithium-ion Batteries
  9. ดร.ดลพร ดาราณรงค์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ The in Vivo Study of Biodegradable Barrier Membrane for Guided Bone Regeneration in Animal Modal
  10. ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ Identification of the Exopeptidase-Resistant Peptides in Chicken Protein Hydrolysates Obtained from Different Commercial Proteases

นอกเหนือจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2020 ทั้งหมดในรูปแบบวีดีทัศน์ (Clip) คนละ 3 นาที ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

ประมวลภาพเพิ่มเติม >>>>> https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1721